hero-header

پناهجویان

در سال 2019 یونان قانونی را برای محدود کردن حق کار برای پناهجویان به تصویب رساند. پناهجویان حق دارند 6 ماه پس از ثبت نام کامل خود کار کنند. مطابق با قوانين جديدكارت ثبت نام كامل شما برگه ای یادداشتی خواهد داشت، درصورتی که اجازه کار داشته باشید، تا در این باره به مقامات مربوطه یونان اطلاع داده شود.

افراد دارای حفاظت کمکی/افرادی که پناهنده شناخته شده اند

افراد دارای محافظت کمکی و افرادی که پناهنده شناخته شده اند اجازه دارند پس از دریافت رای صادره کار کنند.