Service Image

Updated at: 2022/12/21

آزمایشگاه شهروندان خودمختار فعالیت هایی را برای توانمندسازی مالی و اجتماعی کودکان بدون همراه قبل و بعد از رسیدن به بلوغ پیشنهاد می کند و هدف آن استقلال آنها در شرایط زندگی محترمانه است. این پروژه برای کودکان بدون همراه 16 تا 18 ساله و جوانان با سابقه پناهندگی 18 تا 22 ساله (مردان مجرد) که دارای شبکه حمایت خانواده در یونان نیستند (عمدتاً افراد زیر سن قانونی بدون همراه سابق) ارائه می شود. توانمندسازی حرفه ای گروه هدف پروژه از طریق ارائه خدمات مشاوره کاری و گرایش حرفه ای شخصی و نیز مشارکت آنها در اقدامات آموزشی و حرفه ای انجام می شود.


برای پیوستن به "آزمایشگاه شهروندان خودمختار" می توانید از طریق ایمیل به lab@sman-athens.org تماس بگیرید.

زبان های موجودیونانی، انگلیسی (برای زبان های دیگر می توانیم از مترجم استفاده کنیم)

شماره تلفن2103813290 - یونانی، انگلیسی

آدرسسولونوس 68 - آتن، کد پستی 10680

آدرس به زبان محلی Σόλωνος 68 - 10671 - Αθήνα

دسترسی و سایر اطلاعات

این سرویس در روزهای تعطیل بسته است: بله

آیا قرار ملاقات لازم است؟ : بله - از طریق ایمیل 

واجد شرایط بودن خدمات: گروه سنی 16-26 سال

ورودی این مکان دارای سطح شیبدار است: بله

این مکان دارای آسانسور است: بله

این مکان دارای کارکنان زن است: بله

همه خدمات ذکر شده رایگان هستند: بله

Contact Information

email: info@sman-athens.org

facebook_messenger: https://www.facebook.com/smaathens.org/

phone: 306948740891

website: www.sman-athens.org

Address

Solonos 68, Athens 106 80, Greece

37.98114109999999
23.736391

Address in local language

Σόλωνος 68 - Αθήνα

Click here to see the address in GoogleMaps.