Service Image

Updated at: 2022/07/22

این مرکز هم به عنوان یک مرکز اقامتی محافظتی 24 ساعته و هم مکانی میزبان فعالیت های توانمندسازی است که به معنای ارتقای ظرفیت سازی برای پناهجویان زن و مجرد و مادران همراه با فرزندانشان است که احساس خطر می کنند و در معرض خطر هستند.

زبان های موجود یونانی، انگلیسی و فرانسوی

اطلاعات بیشتر برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 210.52.222.38 تماس بگیرید

دسترسی و اطلاعات بیشتر

آیا این خدمات در روزهای تعطیلی رسمی بسته است؟ خیر

آسا نوبت قبلی نیاز است؟ بله

واجدین شرایط برای دریافت این خدمات زنان و مادران مجرد پناهجو به همراه فرزندان آنها

آیا این خدمات فقط با ارجاع قبلی قابل دسترسی هستند؟ بله - ارجاع توسط مرکز پلی کلینیک پزشکان جهانی (MdM) در آتن - آدرس: خیابان Sapfous پلاک 12

آیا ورودی این مکان دارای سطح شیبدار است؟ بله

آیا این مکان دارای آسانسور است؟ بله

آیا این مکان کارکنان زن دارد؟ بله

آیا این مکان دارای سرویس بهداشتی جداگانه برای خانم ها و آقایان است؟ خیر

تمامی سرویس های ذکر شده رایگان هستند؟ بله

Contact Information

email: program.asf@mdmgreece.gr

facebook_messenger: https://www.facebook.com/mdmgreece.gr

instagram: https://www.instagram.com/mdm_greece/

phone: 302103213150

website: https://astepforward.mdmgreece.gr/?page_id=98&lang=en

Click here to see the address in GoogleMaps.